Ở thực vật, GA3 có tác dụng gì?

Ở thực vật, GA3 có tác dụng gì?

A. Kích thích sự nảy mầm của hạt

B. Kích thích phân chia tế bào và kích thích phân chia chồi bên

C. Kích thích ra rễ phụ

D. Tăng số lần nguyên phân, kích thích tăng trưởng chiều cao của cây

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng