Ở trạng thái dị hợp tử về nhiều cặp gen khác nhau, con lai có kiểu hình vượt trội về nhiều mặt so với bố mẹ có nhiều gen ở trạng thái đồng hợp tử. Đây là cơ sở của:

Ở trạng thái dị hợp tử về nhiều cặp gen khác nhau, con lai có kiểu hình vượt trội về nhiều mặt so với bố mẹ có nhiều gen ở trạng thái đồng hợp tử. Đây là cơ sở của:

A. hiện tượng ưu thế lai

B. hiện tượng thoái hoá

C. giả thuyết siêu trội

D. giả thuyết cộng gộp

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng