Ống khói trên mặt đất được coi là:

Ống khói trên mặt đất được coi là:

A. Nguồn mặt 

B. Nguồn điểm

C. Nguồn đường 

D. Tuỳ từng trường hợp

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng