Ống Pames dùng để:

Ống Pames dùng để:

A. Dùng để lấy mẫu khí chủ động 

B. Dùng để lấy mẫu khí thụ động

C. Dùng để đo khí ống khói 

D. Dùng để lấy mẫu bụi 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng