Peroxisome là:

Peroxisome là:

A. Bào quan có màng chứa emzym tiêu hóa và được tạo ra từ peroxisome có trước.

B. Bào quan không có màng chứa emzym oxy hóa và được tạo ra qua con đường tổng hợp.

C. Bào quan có màng chứa emzym oxy hóa và được tạo ra từ peroxisome có trước.

D. Bào quan không có màng chứa emzym oxy hóa và được tạo ra từ peroxisome có trước.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng