Pha tối của quang hợp diễn ra ở:

Pha tối của quang hợp diễn ra ở:

A. màng ngoài của lục lạp

B. màng tilacôit

C. màng trong của lục lạp

D. chất nền lục lạp

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng