Phương pháp nào sau đây đạt hiệu quả tốt nhất trong việc duy trì ưu thế lai ở một giống cây trồng?

Phương pháp nào sau đây đạt hiệu quả tốt nhất trong việc duy trì ưu thế lai ở một giống cây trồng?

A. Cho tự thụ phấn bắt buộc

B. Giâm cành

C. Nhân giống vô tính

D. Trồng bằng hạt đã qua chọn lọc

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng