Phương pháp nhũ hóa các tinh dầu và các chất dễ bay hơi là:

Phương pháp nhũ hóa các tinh dầu và các chất dễ bay hơi là:

A. Phương pháp lắc chai 

B. Phương pháp phân tán cơ học 

C. Phương pháp keo ươt 

D. Phương pháp sử dụng chất diện hoạt

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng