Phương pháp thường được sử dụng để xác định tần số hoán vị gen là:

Phương pháp thường được sử dụng để xác định tần số hoán vị gen là:

A.  lai thuận, nghịch

B. lai ngược

C. lai phân tích

D. phân tích giống lai

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng