Phage là virus gây bệnh cho?

Phage là virus gây bệnh cho?

A. Người.

B. Vi sinh vật. 

C. Động vật

D. Thực vật.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng