Phân bào giảm nhiễm (giảm phân) xảy ra ở:

Phân bào giảm nhiễm (giảm phân) xảy ra ở:

A. Tế bào sinh dục

B. Tế bào sinh dưỡng

C. Tế bào rễ

D. Tế bào thần kinh 

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng