Phần lớn thời gian chu kì tế bào thuộc về:

Phần lớn thời gian chu kì tế bào thuộc về:

A. Pha G1

B. Pha S

C. Kì trung gian

D. Các kì nguyên phân

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng