Phân loại bệnh nhân gồm có:

Phân loại bệnh nhân gồm có:

A. Bỏng nhẹ và bỏng cần nhập viện

B. Bỏng nông và bỏng sâu

C. Bỏng độ 1, 2, 3, 4

D. Bỏng chi và bỏng đầu, mặt, cổ

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng