Phần lớn các bệnh di truyền phân tử có nguyên nhân là do các:

Phần lớn các bệnh di truyền phân tử có nguyên nhân là do các:

A. đột biến NST

B. đột biến gen

C. biến dị tổ hợp

D. biến dị di truyền

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng