Phần nếp gấp ở màng trong của ty thể gọi là?

Phần nếp gấp ở màng trong của ty thể gọi là?

A. Mào tế bào

B. Chất nền ty thể

C. Chất nền lạp lục

D. Hạt Gran.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng