Phân tử chịu trách nhiệm hấp thụ năng lượng ánh sáng cho quang hợp là:

Phân tử chịu trách nhiệm hấp thụ năng lượng ánh sáng cho quang hợp là:

A. Các sắc tố quang hợp

B. ADP

C. NADH và FADH2

D. NAD và FAD

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng