Phân tử Chlorophyll (diệp lục tố) nằm ở đâu trong lục lạp?

Phân tử Chlorophyll (diệp lục tố) nằm ở đâu trong lục lạp?

A. Grana

B. Màng nguyên sinh 

C. Khí khổng

D. Stroma

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng