Phân tử nào có thể dễ dàng di chuyển qua một màng thấm chọn lọc? 

Phân tử nào có thể dễ dàng di chuyển qua một màng thấm chọn lọc? 

A. Các phân tử lớn không phân cực

B. Các phân tử nhỏ không phân cực

C. Protein và hormone

D. Ion Na+

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng