Phân tử nào làm tăng độ ổn định của màng sinh chất?

Phân tử nào làm tăng độ ổn định của màng sinh chất?

A. Photpholipid

B. Protein

C. Cholesterol  

D. Glicoprotein

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng