Phản ứng mà mức năng lượng tự do của sản phẩm thấp hơn mức năng lượng tự do của các chất tham gia phản ứng được gọi là?

Phản ứng mà mức năng lượng tự do của sản phẩm thấp hơn mức năng lượng tự do của các chất tham gia phản ứng được gọi là?

A. Phản ứng cân bằng nhiệt

B. Phản ứng chuyển hóa nhiệt.

C. Phản ứng phát nhiệt.

D. Phản ứng thu nhiệt.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng