Phản ứng … thường có xu thế diễn ra một cách tự phát?

Phản ứng … thường có xu thế diễn ra một cách tự phát?

A. ∆G âm

B. ∆G dương

C. ∆G bằng O

D. Cả A và B.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng