Phản xạ có điều kiện?

Phản xạ có điều kiện?

A. Di truyền

B. Có trung khu phản xạ là vỏ não

C. Không bị mất đi khi điều kiện thay đổi

D. Báo hiệu trực tiếp tác nhân gây phản xạ

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng