Phản xạ có điều kiện không có đặc điểm nào sau đây?

Phản xạ có điều kiện không có đặc điểm nào sau đây?

A. Không bền vững, dễ bị mất đi nếu không củng cố

B. Bẩm sinh, di truyền 

C. Hình thành trong đời sống cá thể, đặc trung cho mỗi cá thể 

D. Báo hiệu gián tiếp tác nhân gây phản xạ

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng