Phản xạ không điều kiện không có đặc điểm nào sau đây?

Phản xạ không điều kiện không có đặc điểm nào sau đây?

A. Báo hiệu gián tiếp tác nhân gây phản xạ. 

B. Bền vững, không bị mất đi khi thay đổi điều kiện sống.

C. Cần có tác nhân kích thích thích ứng.

D. Bẩm sinh, di truyền và đặc trưng cho loài.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng