Phản xạ là gì?

Phản xạ là gì?

A. Phản ứng của cơ thể thông qua hệ thần kinh trả lời lại các kích thích chỉ bên ngoài cơ thể

B. Phản ứng của cơ thể thông qua hệ thần kinh chỉ trả lời lại các kích thích bên trong cơ thể.

C. Phản ứng của cơ thể thông qua hệ thần kinh trả lời lại các kích thích chỉ bên trong hoặc bên ngoài cơ thể. 

D. Phản ứng của cơ thể trả lời lại các kích thích chỉ bên ngoài cơ thể.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng