Phát biểu nào dưới đây không đúng về chu kì của tế bào?

Phát biểu nào dưới đây không đúng về chu kì của tế bào?

A. Một chu kì tế bào gồm thời kì phân chia và kì trung gian 

B. Sự sao chép của ADN xảy ra vào giai đoạn G1 của chu kì

C. Protein histon được tổng hợp chủ yếu trong giai đoạn S 

D. Protein được tổng hợp trong suốt thời kì trung gian 

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng