Phát biểu nào dưới đây không đúng về protein màng?

Phát biểu nào dưới đây không đúng về protein màng?

A. Các phân tử protein có thể gắn vào mặt trong của màng 

B. Phần kỵ nước của protein được vùi trong màng 

C. Các protein có vai trò đối với tính thấm của màng

D. Glycoprotein có các chuỗi carbohydrate hướng về mặt trong của màng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng