Phát biểu nào dƣới đây không đúng về chức năng protein màng?

Phát biểu nào dƣới đây không đúng về chức năng protein màng?

A. Chúng tạo thành các kênh protein trên màng 

B. Chúng tham gia vào sự sao chép của vật liệu di truyền

C. Chúng chuyên chở các chất qua màng 

D. Chúng là thụ thể gắn với các chất chuyên biệt bên ngoài tế bào

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng