Phát biểu nào sau đây là đúng về vận chuyển thụ động?

Phát biểu nào sau đây là đúng về vận chuyển thụ động?

A. Vận chuyển thụ động không liên quan đến sự khuếch tán

B. Vận chuyển thụ động không cần cung cấp thêm năng lượng.

C. Vận chuyển thụ động không phụ thuộc vào nồng độ.

D. Vận chuyển thụ động không xảy ra trong tế bào người.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng