Phát biểu không đúng về công nghệ chuyển gen là:

Phát biểu không đúng về công nghệ chuyển gen là:

A. Dùng thể truyền là plasmit hoặc virut lây nhiễm vi khuẩn

B. Các thể truyền được tách ra từ TB ĐV hoặc thực vật

C. ADN tái tổ hợp được tạo ra từ ADN của các loài khác nhau

D. ADN tái tổ hợp được hình thành khi đầu dính của đoạn ADN cho và nhận có trình tự nuclêôtit bổ sung nhau

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng