Phát biểu nào dưới đây là đúng về sự hình thành liên kết peptit trong phân tử prôtêin?

Phát biểu nào dưới đây là đúng về sự hình thành liên kết peptit trong phân tử prôtêin?

A. Liên kết peptit được hình thành giữa nhóm amin của axit amin trước với nhóm cacboxil của axit amin sau có sự giải phóng 1 phân tử nước

B. Liên kết peptit được hình thành giữa nhóm cacboxil của axit amin này với nhóm cacboxil của axit amin kia, có sự giải phóng một phân tử nước

C. Liên kết peptit được hình thành giữa nhóm amin của axit amin này với nhóm cácboxin của axit amin khác

D. Liên kết peptit được hình thành giữa nhóm cacboxin của axit amin trước với nhóm amin của axit amin sau, có sự giải phóng 1 phân tử nước

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng