Phát biểu nào không đúng khi nói về bệnh di truyền phân tử?

Phát biểu nào không đúng khi nói về bệnh di truyền phân tử?

A. Bệnh di truyền phân tử là bệnh di truyền được nghiên cứu cơ chế gây bệnh ở mức phân tử

B. Thiếu máu hồng cầu hình liềm do đột biến gen, thuộc về bệnh di truyền phân tử

C. Tất cả các bệnh lí do đột biến, đều được gọi là bệnh di truyền phân tử

D. Phần lớn các bệnh di truyền phân tử đều do các đột biến gen gây nên

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng