Phát biểu nào sau đây đúng?

Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Năng lượng hoạt hóa là một hằng số cố định

B. Năng lượng hoạt hóa không phụ thuộc vào trạng thái các liên kết trong phân tử.

C. Năng lượng hoạt hóa giúp phá vỡ các liên kết vốn có của phân tử chất tham gia phản ứng. 

D. Vận tốc phản ứng không phụ thuộc vào năng lượng hoạt hóa

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng