Phát biểu nào sau đây không đúng với tần số hoán vị gen?

Phát biểu nào sau đây không đúng với tần số hoán vị gen?

A. Càng gần tâm động, tần số hoán vị gen càng lớn

B. Tần số hoán vị gen không lớn hơn 50%

C. Tần số hoán vị gen tỉ lệ thuận với khoảng cách giữa các gen trên NST

D. Tần số hoán vị gen tỉ lệ nghịch với lực liên kết giữa các gen trên NST

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng