Phát biểu nào sau đây là đúng:

Phát biểu nào sau đây là đúng:

A. Nhiệt và Công là các thông số trạng thái

B. Nhiệt và Công chỉ có ý nghĩa khi xét quá trình biến đổi của hệ nhiệt động

C. Nhiệt và Công có ý nghĩa xác định trạng thái của chất môi giới

D. Cả 3 phát biểu đều đúng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng