Phát biểu nào sau đây là đúng về Các điện tích:

Phát biểu nào sau đây là đúng về Các điện tích:

A. Các điện tích không sinh ra cũng không mất đi chúng có thể chuyển dịch từ vật này sang vật khác hoặc không gây xáo trộn bên trong vật

B. Các điện tích không sinh ra cũng không mất đi, chúng không thể chuyển dịch từ vật này sang vật khác hoặc gây xáo trộn bên trong vật

C. Các điện tích không sinh ra cũng không mất đi, chúng không thể chuyển dịch từ vật này sang vật khác hoặc không gây xáo trộn bên trong vật

D. Các điện tích không sinh ra cũng không mất đi, chúng có thể chuyển dịch từ vật này sang vật khác hoặc xáo trộn bên trong vật

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng