Phát biểu nào sau đây là sai?

Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Thành tế bào quy định hình dạng của tế bào

B. Roi và lông giúp tế bào di chuyển và bám vào bề mặt tế bào người

C. Ribôxôm giữ chức năng di truyền.

D. Vỏ nhầy có tác dụng giúp vi khuẩn tránh sự tiêu diệt của bạch cầu

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng