Phát biểu sai khi nói về nhiễm trùng niệu trong bỏng:

Phát biểu sai khi nói về nhiễm trùng niệu trong bỏng:

A. Thường xảy ra

B. Bỏng nặng thường phải đặt ống thông tiểu dài ngày nên dễ gây bội nhiễm

C. Ảnh hưởng không đáng kể

D. Gây nhiều biến chứng nặng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng