Phát biểu sai về vật chất di truyền ở sinh vật nhân thực:

Phát biểu sai về vật chất di truyền ở sinh vật nhân thực:

A. Mỗi loài có bộ NST đặc trưng

B. NST được cấu tạo từ ADN và prôtêin

C. Mỗi nuclêôxôm gồm 1 đoạn ADN quấn 1 vòng quanh 8 phân tử histon

D. Mỗi NST kép gồm 2 crômatit dính nhau qua tâm động (eo thứ nhất) và 1 eo thứ 2 (nơi tổng hợp rARN

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng