Phép lai giữa 2 cây có kiểu gen AAaa x AAaa cho kết quả lai có tỉ lệ kiểu gen AAaa là:

Phép lai giữa 2 cây có kiểu gen AAaa x AAaa cho kết quả lai có tỉ lệ kiểu gen AAaa là:

A. 1/2

B. 1/36

C. 8/36

D. 5/36

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng