Phép lai giữa hai cá thể A và B, trong đó A làm bố thì B làm mẹ và ngược lại được gọi là:

Phép lai giữa hai cá thể A và B, trong đó A làm bố thì B làm mẹ và ngược lại được gọi là:

A. lai luân phiên

B. lai thuận nghịch

C. lai khác dòng kép

D. lai phân tích

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng