Phép lai P: AabbDdEe x AabbDdEe có thể hình thành ở thế hệ F1 bao nhiêu loại kiểu gen?

Phép lai P: AabbDdEe x AabbDdEe có thể hình thành ở thế hệ F1 bao nhiêu loại kiểu gen?

A. 10 loại kiểu gen

B. 54 loại kiểu gen

C. 28 loại kiểu gen

D. 27 loại kiểu gen

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng