Phiên mã kết thúc khi enzim ARN pôlimeraza di chuyển đến cuối gen, gặp:

Phiên mã kết thúc khi enzim ARN pôlimeraza di chuyển đến cuối gen, gặp:

A.  bộ ba kết thúc trên mạch mã gốc ở đầu 5’

B. bộ ba kết thúc trên mạch mã gốc ở đầu 3’

C. tín hiệu kết thúc trên mạch mã gốc ở đầu 5’

D. tín hiệu kết thúc trên mạch mã gốc ở đầu 3’

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng