Phospholipid là một phân tử?

Phospholipid là một phân tử?

A. Có một đầu phosphate ưa nước và một đuôi axit béo kỵ nước

B. Cấu tạo bởi một phân tử glycerol nối với ba axit béo 

C. Tạo thành một màng không thấm bao quanh tế bào 

D. Cấu tạo bởi một phân tử steroid có gắn gốc phosphate

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng