Phương pháp bào chế cho viên có chất lượng ổn định nhất:

Phương pháp bào chế cho viên có chất lượng ổn định nhất:

A. Phương pháp dập thẳng

B. Phương pháp xát hạt khô

C. Phương pháp xát hạt ướt

D. Phương pháp xát hạt từng phần

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng