Phương pháp đốt cháy trực tiếp là oxi hóa các cấu tử độc hại bằng oxi ở nhiệt độ đốt:

Phương pháp đốt cháy trực tiếp là oxi hóa các cấu tử độc hại bằng oxi ở nhiệt độ đốt:

A. 300-450oC 

B. >450oC 

C. 450-1200oC

D. >1000oC

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng