Phương pháp đốt thường dùng để xử lý. Chọn câu sai:

Phương pháp đốt thường dùng để xử lý. Chọn câu sai:

A. Các chất hữu cơ dễ bay hơi

B. Các chất dễ cháy

C. Chất gây mùi

D. Các chất thải khó cháy

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng