Phương pháp đun chảy đổ khuôn để điều chế thuốc đặt phải chú ý đến hệ số thay thế khi lượng dược chất trong viên:

Phương pháp đun chảy đổ khuôn để điều chế thuốc đặt phải chú ý đến hệ số thay thế khi lượng dược chất trong viên:

A. Nhỏ hơn 0,5g

B. Lớn hơn 0,5g 

C. Nhỏ hơn 50mg 

D. Lớn hơn 50mg

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng