Phương pháp gây đột biến nhân tạo được sử dụng phổ biến đối với:

Phương pháp gây đột biến nhân tạo được sử dụng phổ biến đối với:

A. thực vật và vi sinh vật

B. động vật và vi sinh vật

C. động vật bậc thấp

D. động vật và thực vật

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng