Phương pháp giúp xác định quy luật di truyền của một số tính trạng ở người là phương pháp:

Phương pháp giúp xác định quy luật di truyền của một số tính trạng ở người là phương pháp:

A. nghiên cứu tế bào học

B. nghiên cứu di truyền phân tử

C. nghiên cứu phả hệ

D. nghiên cứu di truyền quần thể

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng